rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla uczestników II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. „Amputacje – niewidzialni pacjenci”.

Organizatorem Konferencji jest: Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków

Istnieje możliwość, iż przebieg Konferencji, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt IV.2. niniejszej Informacji.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych przez nas:

– za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.formularz.forumamputacji.pl,

– bezpośrednio w Biurze Konferencji, podczas rejestracji w miejscu obrad, lub

 – udostępnionych nam przez podmiot dokonujące zgłoszenia Pani/Pana na Konferencję, 

przedstawiamy – zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” – informację dotycząca zasad i podstaw przetwarzania danych osobowych przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w związku z organizacją I Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. „Amputacje – wyzwania i rzeczywistość XXI wieku”

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749510, REGON: 381525090, NIP: 6793175570. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków lub poprzez email: zarzad@znowuwbiegu.pl.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Morasa, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl

 • ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ PODMIOTY DOKONUJĄCE ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONFERENCJĘ

W przypadku jeżeli Pani/Pana dane osobowe, na podstawie dzielonej przez Panią/Pana zgody, zostały nam udostępnione przez osoby podmioty dokonujące zgłoszenia Pani/Pana na naszą Konferencję, będziemy prowadzić operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy.

 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Pani/Pana dane osobowe, podane nam w formularzu rejestracyjnym, w Biurze Konferencji lub udostępnione nam przez podmiot zgłaszający Panią/Pana na Konferencję, będą przetwarzane w celu:

1) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w    Konferencji – Forum Amputacji „Amputacje – wyzwania i rzeczywistość XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2020 roku, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków, a także w celu przygotowania i organizacji Konferencji, w tym dokonania rejestracji, sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji związanych z obsługą bankową i księgową wpłat dokonywanych w celu zgłoszenia i potwierdzenia udziału w Konferencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO),

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z organizacją konferencji, w tym w zakresie obowiązku przygotowania i złożenia do instytucji publicznych, darczyńców, sponsorów, sprawozdań finansowych i raportów pomocowych z działań Fundacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO),

4) otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym promocji usług oferowanych przez Fundację lub podmioty współpracujące przy organizacji Konferencji, w tym informowania o aktualnych i planowanych projektach, przyszłych imprezach, przedsięwzięciach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

5) W zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych lub twoich roszczeń związanych z organizacją zawodów sportowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

 1. Informujemy jednocześnie, iż udział w Konferencji oznacza wyrażenie przez Panią/Pana  jako uczestnika zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) na rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych Organizatora (media społecznościowe, tj. Facebook i Instagram oraz nasza strona internetowa), a także w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

Zapewniamy, że Pani/Pana wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z tym nie przysługują Pani/Panu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

w celu realizacji działań promocyjnych na rzecz Fundacji, a także umieszczania Pani/Pana zdjęć z wydarzenia na stronie internetowej Fundacji, informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody o której mowa powyżej.

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji danego celu.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Konferencji oraz Warsztatów, dostawcom usług IT, księgowych, prawnych, doradczych i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z Organizatorem, których działalność związana jest z branżą medyczną.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez nas przetwarzane:

1) W zakresie wiążącej Panią/Pana z Fundacją umowy – przez czas realizacji Konferencji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi;

2) W zakresie w jakim do ich przetwarzania konieczna była Pani/Pana zgoda – przez okres do czasu wycofania przez tej zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości, 
 3. Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 4. Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe  może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją –  gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.