REGULAMIN uczestnictwa w Forum Amputacji „Po pierwsze - profilaktyka!”

I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:
Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Konferencji oraz dodatkowych Warsztatach.

Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Konferencji lub dodatkowych Szkoleniach, zawarta pomiędzy Organizatorem Konferencji a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Konferencja – Forum Amputacji  „Amputacje – niewidzialni pacjenci”, odbywające się  w dniach 14-15 października 2022 roku, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków

Organizator Konferencji –  FUNDACJA CENTRUM REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU z siedzibą w Krakowie, 30-408 Kraków, ul. Odrzańska 13/2, NIP 6793175570, REGON 381525090, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000749510.

Uczestnik – uczestnik Konferencji lub dodatkowych Warsztatów.

Podmiot wysyłający – podmiot zawierający z Organizatorem Konferencji Umowę o uczestnictwo Uczestnika w Konferencji lub  Warsztatach.

Szkolenie – część  Konferencji,  w  której  udział  jest  możliwy  po  dokonaniu dodatkowej rejestracji,  oraz   dodatkowej  opłaty,  na  zasadach opisanych   w   pkt.   III.10-11 Regulaminu.  Wykaz  dostępnych  Szkoleń znajduje się na stronie www.forumamputacji.pl.

Biuro Konferencji  – biuro uruchomione podczas trwania Konferencji  w miejscu jej odbywania się.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Program Konferencji

Przewidywane założenia programowe Konferencji dostępne są pod adresem www.forumamputacji.pl. Program Konferencji zostanie udostępniony do dnia 10 września 2022 roku.

III. Zawarcie Umowy – rejestracja uczestnictwa w Konferencji
1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Konferencji lub Warsztacie może być: Uczestnik lub Podmiot wysyłający.
2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Podmiot wysyłający, zawiera on umowę we własnym imieniu, jednakże na rzecz wskazanych przez niego podczas rejestracji Uczestników. Podmiot wysyłający zobowiązany jest, w szczególności, do dokonania opłat konferencyjnych lub, w zależności od zakresu rejestracji, opłat za Szkolenia za wszystkich zgłaszanych Uczestników, a także ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez tych Uczestników Regulaminu. Podmiot wysyłający zobowiązuje się do zapoznania rejestrowanych Uczestników z Regulaminem, a także wszelkimi innymi ustaleniami.
3. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej www.forumamputacji.pl.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 10 października 2022 roku.  
5. W przypadku wyczerpania miejsc udziału w przed dniem wskazanym w ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
6. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 4 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Konferencji, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Konferencji każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
7. W przypadku przyjęcia przez Organizatora Konferencji zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po upływie terminu, wskazanego w ust. 4 powyżej, nie gwarantuje on pełnego pakietu materiałów.
8. Udział w Szkoleniu możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
9. Zgłoszenie udziału w Konferencji  oraz Warsztacie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
10. Ze względów dydaktycznych liczba miejsc w Szkoleniu (które opisane jest na stronie www.forumamputacji.pl) będzie ograniczona.  Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Szkoleniu (wysokość opłaty za udział w Szkoleniu została wskazana w na stronie internetowej  www.forumamputacji.pl.) wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu
odpowiedniej opcji w formularzu on-line, w miarę dostępności miejsc, a także po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z udziałem w Szkoleniu. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Szkoleniu decyduje kolejność zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora wykonawczego Konferencji odpowiednio opłaty za udział w Szkoleniu. W przypadku, gdy wpłata za udział danego Uczestnika w Szkoleniu dotrze do Organizatora wykonawczego Konferencji po tym, jak wszystkie dostępne miejsca w tym Szkoleniu zostaną już wcześniej opłacone, Organizator
zwróci wpłaconą za niego opłatę w terminie 7 dni od jej otrzymania na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, a także poinformuje odpowiednio Uczestnika lub Podmiot wysyłający o tym fakcie w oparciu o dane kontaktowe wskazane podczas rejestracji.
11. Rejestracja oraz odbiór materiałów konferencyjnych możliwe są w godzinach działania Biura Konferencji.
Biuro Konferencji będzie czynne:
piątek, 14 października 2022 roku, w godz. 8.00-15.00
sobota, 15 października 2022 roku , w godz. 9.30-13.00

IV. Opłaty – wysokość i zakres
1. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Szkoleniach dostępna jest na stronie www.forumamputacji.pl.
2. Zakres opłaty za udział w Szkoleniu w  przypadku Uczestników OBEJMUJE:

  • udział w wybranym warsztacie oraz wystawie sponsorskiej,
  • pakiet materiałów konferencyjnych,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • wyżywienie w dniu 15 października 2022 roku – lunch i przerwy kawowe
  • pakiet materiałów szkoleniowych


3. Opłaty można dokonać w formie przelewu bankowego na podstawie otrzymanej faktury proformy przesłanej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
4. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji on-line),
5. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Konferencji uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 10 października 2022 roku. Jeżeli Uczestnik lub Podmiot wysyłający dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 30% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Udział w Konferencji, a także Warsztatach możliwy jest po dokonaniu opłaty.
7. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V.    Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji lub Szkoleniach oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę
1. Uczestnik Konferencji  lub Podmiot wysyłający ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
a) do 10 października 2022 roku, odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający otrzymają zwrot 70% opłaty za Warsztat,

b) po 10 października 2022 roku, Uczestnik lub Podmiot wysyłający nie będą uprawnieni do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty konferencyjnej  lub opłaty za Warsztat.

Postanowienia pkt a) oraz pkt b) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość zakończenia Umowy przez Uczestnika Konferencji lub Podmiot wysyłający.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:

  • listu e-mail na adres e-mai: centrum@znowuwbiegu.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  • listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).

6. Opłaty będą zwracane na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika lub Podmiot wysyłający płatność.
7. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Konferencji tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 30%. Zwrot
opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Konferencji dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
VII. Dane osobowe
1.    Organizatorem Konferencji jest: Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków
2.    Istnieje możliwość, iż przebieg Konferencji, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt IV.2. niniejszej Informacji.
3.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych przez nas:
– za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej pod adresem:
– https://znowuwbiegu.pl/product/iii-forum-amputacji/,
– bezpośrednio w Biurze Konferencji, podczas rejestracji w miejscu obrad, lub  
– udostępnionych nam przez podmiot dokonujące zgłoszenia Pani/Pana na Konferencję,
przedstawiamy – zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” – informację dotycząca zasad i podstaw przetwarzania danych osobowych przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w związku z organizacją Forum Amputacji.
4.    ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749510, REGON: 381525090, NIP: 6793175570. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków lub poprzez email:
zarzad@znowuwbiegu.pl.

5.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Morasa, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl
6.    ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ PODMIOTY DOKONUJĄCE ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONFERENCJĘ
W przypadku jeżeli Pani/Pana dane osobowe, na podstawie dzielonej przez Panią/Pana zgody, zostały nam udostępnione przez osoby podmioty dokonujące zgłoszenia Pani/Pana na naszą Konferencję, będziemy prowadzić operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy.
7.    PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe, podane nam w formularzu rejestracyjnym, w Biurze Konferencji lub udostępnione nam przez podmiot zgłaszający Panią/Pana na Konferencję, będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Konferencji – Forum Amputacji „Po pierwsze – profilaktyka”, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2022 roku, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków, a także w celu przygotowania i organizacji Konferencji, w tym dokonania rejestracji, sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji związanych z obsługą bankową i księgową wpłat dokonywanych w celu zgłoszenia i potwierdzenia udziału w Konferencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO),
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z organizacją konferencji, w tym w zakresie obowiązku przygotowania i złożenia do instytucji publicznych, darczyńców, sponsorów, sprawozdań finansowych i raportów pomocowych z działań Fundacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO),
d) otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym promocji usług oferowanych przez Fundację lub podmioty współpracujące przy organizacji Konferencji, w tym informowania o aktualnych i planowanych projektach, przyszłych imprezach, przedsięwzięciach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e) W zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych lub twoich roszczeń związanych z organizacją zawodów sportowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Informujemy jednocześnie, iż udział w Konferencji oznacza wyrażenie przez Panią/Pana  jako uczestnika zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) na rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych Organizatora (media społecznościowe, tj. Facebook i Instagram oraz nasza strona internetowa), a także w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Zapewniamy, że Pani/Pana wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z tym nie przysługują Pani/Panu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
8. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji danego celu.
9.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Konferencji oraz Warsztatów, dostawcom usług IT,
księgowych, prawnych, doradczych i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z Organizatorem, których działalność związana jest z branżą medyczną.
10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez nas przetwarzane:
a) W zakresie wiążącej Panią/Pana z Fundacją umowy – przez czas realizacji Konferencji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi;
b) W zakresie w jakim do ich przetwarzania konieczna była Pani/Pana zgoda – przez okres do czasu wycofania przez tej zgody.
11.   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
c) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
d)  Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe  może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą  być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f)  Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
g) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
13. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

VIII. Odpowiedzialność
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Konferencja oraz Warsztaty.
2. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Konferencji oraz Warsztatów.

3. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Konferencji oraz Warsztatów, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Konferencja oraz Warsztaty.
4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie mają ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

IX. Postanowienia końcowe
1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem konferencji pod adresem e-mail: centrum@znowuwbiegu.pl, tel. +48 609 915 005
3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.